ติดต่อสหกรณ์โทร 022470901 ต่อ 42001 - 42004

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

โดย จุฑาทิพย์ โพชวัฒน์
 วันที่ 20 ก.พ. 2567 13:57 น.
 234

ฝ่ายจัดการ ขอประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำกัด