ติดต่อสหกรณ์โทร 022470901 ต่อ 42001 - 42004

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 14/2566

โดย จุฑาทิพย์ โพชวัฒน์
 วันที่ 30 พ.ย. 2566 10:13 น.
 119
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง โดยมีวาระรายงานการสอบบัญชี สอ.ปปส.จก. สำหรับงวด 10 เดือนแรกของปี 2566 ของ บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พิจารณา ร่าง แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ป.ป.ส. จำกัด ปี 2567