ติดต่อสหกรณ์โทร 022470901 ต่อ 42001 - 42004

คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40
1.   นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต                               ประธานกรรมการ
2.   นางวารุณี                    ตระกูลรังสิ                รองประธานกรรมการ (1)
3.   นายสมชาย                  ปุงคานนท์                รองประธานกรรมการ (2)
4.   นางสาวบังอร                ภูทอง                      กรรมการ
5.   นางสาวรัชนี                 สุขเกษม                   กรรมการ
6.   นายสุพจน์                   อุปลา                       กรรมการ
7.   นายวิศรุต                    โขงรัมย์                    กรรมการ
8.   นายชาตรี                    จันแรง                      กรรมการ
9.   นายชญทัธ                   สมบัติศิริ                  กรรมการ
10. นายวัชกร                    ธัญญกิจ                     กรรมการ
11. นางสาวสรวิชญ์              ลิ้มจิตสมบูรณ์            กรรมการ
12. นางสาวสุมาลี                จรัสวิศรุตพร              กรรมการและเหรัญญิก
13. นางสาวเกศสุดา             หอมสุวรรณ               กรรมการและเลขานุการ
14. นายประกาศิต               ภูชนะศรี                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ