ติดต่อสหกรณ์โทร 022470901 ต่อ 42001 - 42004

ระเบียบสหกรณ์


ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2566 ไฟล์แนบ 
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
ระเบียบด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2545 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2548 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยรับจ่ายและรักษาเงิน พ.ศ.2551 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยออกบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2544 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อกำไรสะสมดอกเบี้ยเงินฝากจาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยการสรรหา พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยกำรใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พ.ศ. 2546 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
ระเบีบยว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2531 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนทดแทนสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2547 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา พ.ศ. 2566ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการดำเนินการและการเดินทางภายในประเทศ พ.ศ. 2566 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ